Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

borinkaa

2% daň

     Sme poľovnícke združenie Vlčie údolie na uznanom poľovnom revíri Ochrana Okrúhle o
rozmere 4800 ha. Členskú základňu v počte 30 poľovníkov tvoria hlavne vlastníci pôdy a lesa,
súkromne hospodáriaci roľníci a miestni poľovníci. Poľovný revír je zaradený do poľovnej
oblasti pre jeleniu zver. Naša činnosť do budúcnosti bude zameraná hlavne na ochranárstvo,
ekológiu, ale aj kultúru a relax. Hlavný dôraz budeme klásť na výchovu mladej generácie,
vybudovať u nich úprimný vzťah k prírode a vychovať príkladných poľovníkov, našich
pokračovateľov, ktorí našu flóru a faunu pomôžu zachovať pre ďalšie generácie.

     Medzi dlhodobé zámery nášho združenia patrí ochrana a vytvorenie podmienok pre život
a záchranu veľkých šeliem (vlk, rys), udržať kmeňové stavy a optimálnu druhovú štruktúru
raticovej zvery, v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov, využiť
neobhospodarované plochy na poľovnícke účely a tým zabrániť škodám na lesných
porastoch.

Poľovnícke združenie Vlčie údolie sa v čo najväčšom možnom merítku snaží o zachovanie
genofondu vo svojom revíri, vyvíja aktivitu na ochranu flóry a vedie mladých poľovníkov k
úcte k prírode. Prostriedky získané plateným odstrelom zveri a inými aktivitami nie vždy
postačujú na pokrytie týchto nákladov.

     Preto by sme Vás, poľovníkov, priateľov prírody a návštevníkov tejto stránky, radi
poprosili o venovanie 2% dane. Týmto sa stanete aktívnymi účastníkmi ochrany prírody resp.
jej fauny a flóry v našom revíri.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá  bude podávať za rok 2014 daňové priznanie typu
A alebo typu B, môže v tomto daňovom priznaní poukázať najviac 2% zo svojej dane za rok
2014, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 €. V daňovom priznaní sa o prijímateľovi
týchto 2% uvádza:
IČO: 42 339 430

Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Poľovnícke združenie Vlčie údolie
Ulica: Soboš
Číslo: 30
PSČ: 090 42
Obec: Okrúhle

Osvedčenie o zápise do registra určených právnických osôb