Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

O nás

Panorama12b

     Začína to ako vo filme Vlčie údolie. Malebné lesy striedajúce sa s horskými lúkami, pastvinami a poľnohospodárskymi políčkami. Lesy tiahnuce sa celým územím, kvitnúce omladiny v tieni dospelých stromov, zurčiace potoky a pokojné hladiny rybníkov, bohatá fauna a priestor na lov. V tomto priestore prebieha „bitka“ dvoch svoriek vlkov, ktoré o tento raj bojujú už od najstarších čias. Takéto bolo a takéto je Vlčie údolie.


     Územie leží v Ondavskej vrchovine a rozprestiera sa na severnej časti východného Slovenska, ktoré odvodňujú dva hlavné  toky riek Ondava a Topľa s početnými menšími i väčšími prítokmi. Vlčie údolie tvoria katastrálne územia obcí Štefurov, Šapinec, Okrúhle, Radoma, Šarišský Štiavnik a Beňadikovce. Na týchto stránkach vám, všetkým poľovníkom a fanúšikom poľovníctva, predstavujeme flóru a faunu Vlčieho údolia, folklór, architektúru a našu činnosť. A čo vlastne vieme o Vlčej doline? Zatiaľ veľmi málo. My začíname!!!


     Sme pokračovateľmi poľovníckeho združenia Radomka na uznanom poľovnom revíri Ochrana Okrúhle o rozmere 4800 ha. Členskú základňu v počte 30 poľovníkov tvoria hlavne vlastníci pôdy a lesa, súkromne hospodáriaci roľníci a miestni poľovníci. Väčšina poľovala aj v predošlom združení. Poľovný revír je zaradený do poľovnej oblasti pre jeleniu zver. Naša činnosť do budúcnosti bude zameraná hlavne na ochranárstvo, ekológiu, ale aj kultúru a relax. Hlavný dôraz budeme klásť na výchovu mladej generácie, vybudovať u nich úprimný vzťah k prírode a vychovať príkladných poľovníkov, našich pokračovateľov, ktorí našu flóru a faunu pomôžu zachovať pre ďalšie generácie.


     Medzi dlhodobé zámery nášho združenia patrí ochrana a vytvorenie podmienok pre život a záchranu veľkých šeliem (vlk, rys), udržať kmeňové stavy a optimálnu druhovú štruktúru raticovej zvery, v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov, využiť neobhospodarované plochy na poľovnícke účely a tým zabrániť škodám na lesných porastoch.


     V najbližšom období pristúpime k slávnostnému aktu prijatia a rozvinutia zástavy. Tejto akcii bude predchádzať akt poľovníckeho sľubu o dodržiavaní poľovníckych zákonov, poľovníckej etiky a zachovaní poľovníckych tradícii a prírodného dedičstva ako aj dobrého mena poľovníctva. Vlajke dominuje naša najväčšia šelma, ktorej meno nesie aj náš spolok – vlk. Poľovnícka zástava bude odkazom pekných ideí pre generácie budúcich poľovníkov. Členovia sa ňou budú hrdiť pri každej účasti na významných slávnostiach združenia ako napr. pri výročiach vzniku poľovníckeho združenia, preberanie vyznamenaní poľovníckeho združenia, slávnostiach sv. Huberta a iných (výročné členské schôdze, obecné výročia a slávnosti a pod.).

     Lesu a lovu zdar!