Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

prieeeee

Poplatkový odstrel

srnec2 jelen2 diviak2

 

1. Záujemcovia o poplatkový odstrel zveri si podajú žiadosť na Poľovnícke združenie Vlčie údolie (ďalej PZ), na ústredí v Okrúhlee.

2. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa poľovný hosť prihlási na PZ za účelom dohodnutia podmienok a bližšieho termínu poľovačky. PZ pri objednávaní poplatkového odstrelu môže požadovať zálohovú platbu, ktorá je vo výške stornopoplatku u jednotlivých druhov zveri.

3. V dohodnutom termíne sa poľovný hosť dostaví na PZ, kde predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Predseda PZ alebo ním poverený pracovník vypíše povolenku na lov a poľovníckeho sprievodcu. Záväzná prihláška môže byť zrušená najneskôr 14 dní pred termínom konania poľovníckej akcie . V prípade neskoršieho termínu sa účtuje stornopoplatok.

4. Ubytovanie poľovného hosťa bude zabezpečené podľa dohody v zariadeniach PZ. Poplatky za ubytovanie sa účtujú podľa osobitného cenníka.

5. Organizačný poplatok vo výške 25,00 € sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi za každý začatý deň individuálnej poľovačky pri každom druhu zveri. V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie organizačné náklady. Slovenský poľovný lístok pre cudzincov vrátane poistenia zabezpečí PZ– týždenný 38 €, mesačný 70 € ,ročný 280€ .

6. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.

7. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100 % prirážka z poplatku za lov príslušného druhu zveri.

8. V prípade dohľadania bude trofej ohodnotená (vážením príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude poľovníkovi trofej vydaná.

9. Hodnotenie (váženie príp. meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa v čerstvom stave do 24 hodín po jej vyvarení. Prípadné reklamácie musia byť uplatnené najneskôr pri vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť ďalej riešené.

10. Poplatky za ubytovanie sa budú účtovať za každý celý deň pobytu podľa kategórie I.-III. v cene podľa cenníku ubytovania za celú chatu.

11. Poplatky za ostatné služby (stravovanie, doprava, telefón a pod.) sa účtujú podľa skutočných nákladov.

12. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník PZ vyhotoví zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovný hosť. Na základe zápisu o love poverený pracovník PZ vykoná zúčtovanie poľovníckej akcie. Poľovný hosť vyčíslenú sumu uhradí v hotovosti do pokladne PZ, vo výnimočných prípadoch je úhrada možná i poštovou poukážkou, prípadne prevodom z účtu.

13. Trofej ulovenej zveri sa poľovnému hosťovi vydá po uhradení ceny celej poľovníckej akcie. Na požiadanie je hosť povinný predložiť trofej na chovateľskú prehliadku.

14. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.