Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Kritéria selektívneho odstrelu srncov

1 ročné srnce
dĺžka kmeňa bez vetiev nad 12 cm
dĺžka členitého kmeňa nad 10 cm•
redukovaná hmotnosť parožia - 110 gr.
2 ročné srnce
dĺžka kmeňa 18 cm
počet vetiev - 5
priemerná dĺžka vetiev nad 3 cm
bodová hodnota nad 45 b. CIC
redukovaná hmotnosť - min. 180 gr.
3 ročné srnce
dĺžka kmeňa nad 20 cm
počet vetiev - 6
priemerná dĺžka vetiev nad 4 cm
bodová hodnota min. 60 b. CIC
redukovaná hmotnosť min. 220 gr.
4 - 5 ročné srnce
dĺžka kmeňov nad 22 cm
počet vetiev - 6
priemerná dĺžka vetiev nad 5 cm
bodová hodnota - min. 75 b. CIC
redukovaná hmotnosť min. 240 gr.
Za lovné sa považujú všetky 6 ročné a staršie srnce . Za srnce nesúce na chov sa považujú :
1 ročné , ak nedosahujú stanovenú dĺžku
2 - 5 ročné , ktoré nespĺňajú dva parametre vrátane parametra č. 4
parameter č. 5 je len pomocný pre hodnotiteľskú komisiu
Srnce bez ohľadu na vek s trvalo deformovaným parožím ( parochniare , zlomená pučnica , viac kmeňov ako dva a pod.)
Veková trieda