Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Poľovnícke názvoslovie A - K

Poľovnícke výrazy sú prebraté z knihy Slovenské poľovnícke názvoslovie od autorov Jozefa Herza, Juraja Cibereja a kolektívu.

bnormalita = abnormita - odchýlka tvaru alebo sfarbenia zapríčinená patologicky alebo vplyvom prostredia, napr. albinizmus, olidogoncia a i.

abrázia chrupu - opotrebovanie zubov ich používaním

agresívny = útočný,pozri bitkár

akosťová trieda poľovného revíru = bonita poľovného revíru - stupeň kvality poľovného revíru určený úživnosťou a stanovištnými podmienkami pre určitý druh zveri

albín - jedinec zveri, ktorý nemá schopnosť tvoriť kožné farbivo (pigment)

americká pažba - pažba bez lícnice a s pištoľovourukoväťou

anatómia (živočíchov) - náuka o makroskopickej stavbe tela živočíchov

anglická pažba - pažba bez lícnice a pištoĺovej rukoväti

anomália - nepravidelnosť, odchýlka od normálneho stavu

aportér, pozri prinášač

aportík, správne prínesok

aportovanie - činnosť psa, pri ktorej prináša predmety

árenda - požívanie, t.j. poberanie úžitku za prenájom pozemku

Artemis - starogrécka bohyňa lovu a ochrankyňa zveri

automatické kŕmidlo - kŕmidlo fungujúce samospádovo; môže krmivo aj dávkovať na základe činnosti zveri alebo elektronicky

B

bahnisko, nesprávne kalisko - kaluž, kde sa raticová zver zbavuje parazitov alebo ochladzuje

bakule - parožie veľkých jeleňovitých druhov na začiatku rastu v lyku

bakuliar - jeleň s nezrelým parožím palicovitého tvaru potiahnutým lykom

balistika - náuka o pohybe strely v hlavni a mimo nej

bastard - medzidruhový kríženec

behák - noha vtákov (od päty po prsty)

bežiaci terč - terč na pohyblivom zariadení, pohybujúci sa po zemi

biokoridor - časť ÚSES spájajúca bopcentrá

bitkár - agresívny pes alebo samec pernatej alebo srstnatej zveri

Blaser - poľovnícke pušky rakúskej výroby

bočný jeleň - slabší jeleň zdržujúci sa v období ruje v blízkosti silnejšieho, hlavného jeleňa

bočný strelec - strelec stojaci pri nadhánke alebo postupujúci po boku pohonu

bodovanie trofejí - vyjadrovanie kvality trofejí v bodoch podľa medzinárodných pravidiel. u nás podľa CIC

bonita poľovného revíru, pozri akosťová trieda poľovného revíru

bonitná trieda, pozri akosťová trieda poľovného revíru

C

celopažbová guľovnica - guľovnica, ktorej pažba siaha až po ústie hlavne

celoplášťová strela - plášťová strela, ktorá ma zvyčajne olovené jadro celkom uzavreté plášťom

Č

čas lovu, nesprávne (dobu lovu) - obdobie, v ktorom platné predpisy povoľujú loviť zver

čas ochrany - obdobie, v ktorom platné predpisy nepovoľujú loviť zver

čerstvá stopa = teplá stopa - stopa zveri stará najviac 2 hodiny

čestná salva - salva vystrelená pri poslednej rozlúčke s poLovníkom

D

daun (angl. down) - "k zemi" (povel pre psa)

delená pažba - pažba a predpažie z dvoch samostatných častí

diviačia zver, nesprávne čierna zver - poľovnícky názov diviaka lesného bez rozdielu pohlavia a veku

diviačie kly - očniaky v čeľusti (horné kly) a v sánke (dolné kly) diviaka; sú poľovníckou trofejou

dobrý vietor - vietor, ktorý vanie od zveri k poľovníkovi

dolné kly, nesprávne páraky - dolné očné zuby diviaka

došľap - stopa zadnej nohy odtlačená do časti stopy prednej nohy tak, že ju zozadu čiastočne zakrýva

dravá zver - zver, ktorá sa živí prevažne mäsitou potravou

držať stopu - vytrvale sledovať stopu (o psovi)

durenie zveri, nesprávne štvanie zveri - naháňanie zveri na spoločnej poľovačke pomocou duriacich psov a honcov

E

ekológia - náuka o vzájomných vzťahoch

enkláva - cudzí pozemok obkolesený zo všetkých strán vlastným majetkom

F

farba - krv zveri a poľovných psov

fauna - druhové zloženie živočíšstva na určitom území

flóra - druhové zloženie rastlinstva na určitom území

G

gén - materiálna informačná jednotka dedičnosti, prenášaná na potomstvo a určujúca dedičné vlastnosti živočícha

genetika (živočíchov) - náuka o dedičnosti a premenlivosti (živočíchov)

genofond - 1. súbor génov určitej skupiny jedincov

gombičkár - jednoručný alebo starší srnec so slabo vyvinutými gombičkovitými parožkami

H

hlásenie psa - brechanie psa, ak durí a stavia zdravú alebo poranenú zver, ktorými umožňuje poľovníkovi priblížiť sa k nej a dostreliť ju

hlasitá ruja - ruja, pri ktorej sa jelene často ozývajú a ručia

hlasitý oznamovač - pes, ktorý sa od dohľadanej zveri vráti k poľovníkovi, radostným brechotom mu oznamuje jej dohľadanie, a tak ho k nej vedie

hniezdisko - dutina, v ktorej je umiestnené hniezdo

hniezdovisko - miesto, kde hniezdia určité druhy vtákov

honec - nadháňač zveri pri poľovačke

horné kly, nesprávne klektáky - horné očné zuby diviaka (kanca)

hradovanie - sedenie a odpočívanie niektorých druhov pernatej zveri na hradovacom strome

hromadná strela - určené množstvo brokov rovnakej veľkosti v brokovom náboji

CH

chovateľská stanica - nesprávne chovná stanica - miesto, kde chovateľ drží chovnú suku, má chránený názov s registračným číslom schváleným v FCI

J

jednostranne korunový jeleň - jeleň, ktorý má len jeden kmeň parožia zakončený korunou

K

kainizmus - požieranie slabšieho zo súrodencov (napr. u mláďat orla)

kalužisko - miesto, kde sa jeelnia zver kaluží

kanec - samec svine divej

kladenie mláďat, pozri rodenie mláďat

klasický mor ošípaných, skratka KMO - vysokoinfekčné ochorenie diviakov spôsobené vírusom z čeľade togaviridal

klepec, pozri pasca

kliešťovitý záhryz - záhryz, pri ktorom rezáky psa zpadajú tesne za sebou

kly, nesprávne zbrane - očné zuby diviakov

kmeňový stav zveri - skutočný početný jarný stav zveri k 31. marcu

koeficient prírastku - očakávaný relatívny prírastok príslušného druhu zveri na 1000 ha poľovných pozemkov pri zohľadnení strát zveri

komora

  • najzazverenejšia časť poľovného revíru
  • uzavretý priestor na prezimovanie bažantov, jarabíc prípadne inej zveri
  • rozšírená časť brlohu hlodavcov
  • zadná časť zbrane, do ktorej sa vsúva náboj
  • hrudná dutina zveri

 

kondícia - aktuálny výživný stav jedinca

korisť

  • živočích ulovený predátorom
  • zver ulovená pytliakom

k

oruna - horná časť jelenieho parohu najmenej s tromi vetvami

korunkový ihličiak - druhoročný jeelň, ktorý má ihlicovité parožie s náznakom korunky na vrchole

korunový jeleň - jeleň s parožím, ktorého aspoň jeden kmeň je zakončený korunou

kotnosť = gravidita - fyziologický stav samice cicavca od oplodnenia do pôrodu

kráčavé parožky - parožky s kmeňmi posunutými v horizońtálnom smere (pri pohľade zboku nie sú v zákryte)

kráľ poľovačky - účastník spoločnej poľovačky, ktorý ulovil na jednej poľovačke najväčší počet zveri

krídlovať - výstrelom poraniť krídlo pernatej zveri

kŕmidlo - nesprávne krmelec - zariadenie na prikrmovanie zveri

krmovisko - vyhradené miesto, priestor, kde sa voľne pohybuje zver za účelom kŕmenia; toto miesto nemožno nazvať kŕmidlo

kruhovka - kolektívna poľovačka, pri ktorej sa strelci a honci posielajú na dve strany, potom sa okruh uzavrie

krytie - počet brokových priestrelov na terčovom liste s priemerom 750 mm zo vzdialenosti 35 m, vyjadruje sa v percentách

kvalifikovaný poľovnícky hospodár - funkcionár ustanovený orgánom štátnej správy poľovníctva do poľovného revíru, v ktorom zabezpečuje riadny výkon práva poľovníctva

kynológ - znalec psov, zaoberajúci sa kynológiou teoreticky alebo prakticky, chovateľ aelbo cvičiteľ psov

kynológia - náuka o psoch

kynologické povely - zvukové, otprické alebo dotykové príkazy pre psa; povel je základným podmieneným podnetom