Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Poľovnícke názvoslovie L - P

Poľovnícke výrazy sú prebraté z knihy Slovenské poľovnícke názvoslovie od autorov Jozefa Herza, Juraja Cibereja a kolektívu.

L

lesná kultúra - prvé vývinové štádium umele založeného lesa

lesná lúčka - lúčka uprostred lesa

lesná monokultúra - umele založený porast z jednej dreviny

lesná stráž - funkcionár ustanovený orgánom štátnej správy na vykonávanie ochrannej služby v lesoch v obvode svojej pôsobnosti

lesný hospodár - osoba poverená odbornou správou lesného majetku

letné políčko - políčko, ktoré poskytuje zveri potravu vo vegetačnom období

letnina - usušené neodlistené vetvičky drevín a iných rastlín vhodných na prikrmovanie zveri; pripravuje sa na začiatku leta

ležisko = ležovisko - miesto, kde zver leží a odpočíva

lokalita - geograficky a topograficky vymedzené miesto výskytu určitého živočícha

lovisko - teritórium, na ktorom loví určitý dravec alebo šelma

lovný - súci na ulovenie

Lovu zdar! - pozdrav poľovníka pri poľovníckom výkone; odpoveď je Zdar!

M

malá zver, nesprávne nízka zver (drobná zver) - spoločné pomenovanie všetkých druhov srstnatej i pernatej zveri, ktorá je určená osobitnou právnou normou

maska

 • výrazné sfarbenie hlavy psa odlišé od základnej farby tela
 • svetlé sfarbenie hlavy starších jedincov muflónej a srnčej zveri

 

mechanické mieridlá - cieľnik a muška

melanizmus - abnormálne tmavé až čierne sfarbenie kože a jej výtvorov (srsti, peria, rohov), spôsobené nadbytkom tmavého farbiva (melanínu)

Mesiac poľovníctva a ochrany prírody, skratka MOP - oslavuje sa v júni, keď sa rodí najvac mláďat

migráci zveri - pravidelné alebo nepravidelné spontánne presuny zveri na hniezdiská, zimoviská, rujoviská, za potravou a pod.

mimoriadny odstrel zveri - odstrel povolený príslušnými orgánmi štátnej správy v čase ochrany zveri

mních - slangové pomenovanie samca jeleňovitej zveri, ktorému sa v dôsledku hormonálnej poruchy nevytvorilo parožie

moláre = stoličky - zadné zuby

monogamia - párenie samca len s jednou samicou alebo spolužitia v páre aj mimo času rozmnožovania

monokulárny ďalekohľad - optický prístroj na pozorovanie jedným okom

mraučanie - hlasový prejav niektorých mačkovitých šeliem

mrnkanie - málo výrazný hlasový prejav jeleňa v ruji

N

načínač - poľovný pes, ktorý zastrelenú zver trhá a žerie

nadhánka, nesprávne nahánka - kolektívna poľovačka na malú a diviačiu zver; honci so psami nadháňajú zver pred strelcov, ktorí stoja na vopred určených stanovištiach; má 4 zaužívané varianty

nadočnica, nesprávne nadočník - vetva na parohu jeleňa medzi očnicou a strednou vetvou, ktorá často chýba

nájom poľovačky, nesprávne prenájom poľovačky - postúpenie výkonu práva poľovníctva za odplatu

nákupné povolenie - osobitné povolenie na nákup poľovnej zbrane

nariekanie - hlasové prejavy raticovej zveri v smrteľnom nebezpečenstve

nástrel - miesto, kde stála zver v čase výstrelu

nástrelový zálomok - vetvička, ktorou sa označuje nástrel

natalita - početnosť mláďat

navracanie sa - opakovaná ruja po neoplodnení

nechránená zver - zver, ktorje lov nie je časovo obmedzený

nemý na stope - pes, ktorý na stope nebreše

nepoľovné pozemky - pozemky, na ktorých sa nesmie poľovať

nízky nos - poľovnícka charakteristika práce psa s nosom sklopeným k zemi

normovaný kmeňový stav (zveri), skratka NKS - optimálne stanovený počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej akosťovej triede, ktorý zabezpečuje územnú stabilitu ekologického systému

nos

 • v poľovníckom vyjadrovaní nesprávne pomenovanie pre čuch
 • orgán čuchu (nesprávne ňucháč)

 

novec - sneh čerstvo napadnutý na holú zem

O

občerstvenie krvi = osvieženie krvi - vypustenie zveri do poľovného revíru na skvalitnenie pôvodnej zveri, s ktorou nie je vypúšťaná zver v príbuzenskom vzťahu

obhryz - obhrýzanie kôry stromov zverou miestami alebo po celom obvode kmeňa v nevegetačnom období

obchôdzka - prieskum časti porastu, ktorý poľovník robí na zistenie pohybu zveri napr. pred pohonom spoločnej poľovačky, najmä na snehu

objemové krmivo - prirodzene usušená zelená rastlinná hmota, zelený krm a letnina

obkolesená nadhánka - nadhánka, pri ktorej strelci stoja na celom obvode pohonu

obnovec - nový sneh napadnutý na starý

obojstranne korunový jeleň - jeleň, ktorý má obidve kmene parožia zakončené korunou

obstať pohon - pri spoločných poľovačkách postaviť strelcov na predpokladané priechody zveri

obstavená nadhánka - nadhánka celá obstavená odrádzadlami

obstopovať - zistiť prítomnosť zveri v revíri alebo v pohone podľa stôp a iných znakov

obstúpená nadhánka - nadhánka, pri ktorej strelci stoja na čele a na stranách pohonu

očnica, nesprávne očník - prvá vetva nad ružicou parohu jeleňa a daniela

odložený pes - pes, ktorý po povele sedí alebo leží (buď voľna alebo uviazaný) na určenom mieste, prípadne pri nejakom predmete

odplašená zver, nesprávne odradená zver - zver, ktorá sa neopatrnosťou poľovníka pri love stala nedôverčivou

odradený pes - pes, ktorý sa bojí vrátiť k poľovníkovi v dôsledku nesprávneho výcviku a trestania

odstrel - lovenie zveri strelnou zbraňou

odškodné - náhrada škody spôsobenej zverou alebo výkonom práva poľovníctva

odvádzacie prikrmovanie - prikrmovanie zveri na jej odklánie od poškodzovania poľnohospodárskych kultúr

ohryzové dreviny - najčastejšie mäkké listnaté stromy alebo kry slúžiace na ohryz

ohryzová plocha - porastová plocha, na ktorej sa pestujú ohryzové dreviny pre zver

ohryzový porast - porast, tvorený z drevín s dobrou výmladnosťou, udržiavaný do výšky 2-3 m, slúžiaci na uvýšenie úživnosti revíru

ochrana zvierat - celosvetové hnutie zamerané najmä na ochranu domácich zvierat proti týraniu (napr. Sloboda zvierat)

ochranný les - les, v ktorom sa hospodárenie zameriava na navýrobné funkcie

ohranný lesný pás - vetrolam na poľnohospodárskej pôde slúžiaci aj ako refúgium pre zver a vtáctvo

ochranný odstrel - mimoriadne povolený odstrel zveri v čase jej ochrany na obmedzenie škôd, ktoré spôsobuje

okár, pozri slučkár

omračujúci zásah - zasiahnutie stavcového tŕňa alebo parožia, po ktorom omráčená zver na mieste padne, potom sa rýchlo spamätá a ujde

operák, správne stredná vetva

ornitológia - časť zoológie zaoberajúca sa štúdiom vtákov

otvoriť zver - vetrať ulovenú zver rozrezaním brušnej dutiny

oznamovač - pes, ktorý sa od nájdenej usmrtenej zveri vráti k poľovníkovi a dá mu najvo, že ju našiel

P

pach zveri - druhovo špecifický zápach zveri

pachová žľaza - kožný orgán cicavcov tvoriaci špecifický výlučok

pachovisko - miesto, na ktorom zver zanechala svoj pach

pálené kelce - kelce s hendými koncami

paličkár - srnec ihličiak s parožkami potiahnutými lykom

pancier, nesprávne krunier - tvrdá zhrubnutá koža s nalepenou živicou a zaschnutým blatom na bokoch hrude diviaka

paratice = paratičky - kopýtka na zakrpatenom 2. a 5. prste raticovej zveri

párenie

 • pohlavné spojenie živočíchov
 • nesprávne húkanie (diviačej zveri)
 • nesprávne chrutie (diviačej zveri)
 • nesprávne krytie suky

 

paroh - parohovitý výrastok z pučnice parohatej zveri

paroháč - parohatý jedinec zveri

parohatá zver

 • spoločný názov zoologickejnadčeľade parohovitých (Cervoidea) a čeľade jeleňovitých
 • poľovnícke pomenovanie samcov parohatej zveri

 

parochniar - srnec, zriedkavejšie jeleň s hubovito zbujneným parožím

párové zhody - pravý i ľavý zhod toho istého jedinca parohatej zveri z toho istého roku

pasovací list - spomienkový doklad pri príležitosti pasovania za lovca

pasovanie na lovca - tradičný poľovnícky ceremoniál, pri prvom úlovku trofejovej zveri každého druhu

pasovanie na poľovníka - tradičný poľovnícky ceremoniál pri zaradení nového poľovníka do radov poľovníkov

paša - prirodzená rastlinná potrava zveri

pečať - spodná plocha kmeňa zhodeného parohu

pečienkár - poľovník, ktorý nepoľuje na zver podľa platných poľovníckych zásad a zmocňuje sa jej zo zištných pohnútok

pečienkárstvo - poľovanie na zver, ktoré sa prieči platným poľovníckym zásadám; vykonáva sa zo zištných pohnútok

pelech - miesto trvalejšieho pobytu niektorých druhov srstnatej zveri, najmä "hniezdo" niektorých" šeliem

perlovanie, nesprávne perlovie - perly na paroží

plašidlá - zariadenie a pomôcky na plašenie (odháňanie) zveri

plecniak, nesprávne ruksak - vak, ktorý sa nosí zavesený cez plecia

pňový soľník - soľník umiestnený v pni

podsada, nesprávne vlna - spodná hustá jemná srsť

pofarbené ležisko - miesto, kde ležala poranená krvácajúca zver

pofarbená stopa - stopná dráha s krvavými znakmi, ktoré zanecháva postrelená (poranená) zver

pochôdzka - pešo konaná cesta s cieľom sledovať dianie v poľovnom revíri

políčko pre zver - plocha v lese vysadená alebo obsiata rozličnými plodinami, ktoré zvyšujú úživnosť revíru

poľovačka - činnosť poľovníka alebo skupiny poľovníkov zameraná na ulovenie zveri zákonným spôsobom

poľovanie - zmocňovanie sa zveri odstrelom

poľovná lokalita - ucelené územie v rámci poľovnej oblasti alebo poľovnej podoblasti s výskytom danielej zveri alebo muflónej zveri, ktorého prírodné podmienky umožňujú chovať ich ako hlavný druh zveri na úkor ostatných druhov zveri

poľovne upotrebiteľný pes - pes, ktorý absolvoval predpísanú skúšku poľovnej upotrebiteľnosti

poľovnícka česť - šľachetnosť poľovníka prejavujúca sa vo vzťahu k iným poľovníkom, k zveri ap. dodržiavaním poľovníckej disciplíny

poľovnícka čutora - ploská nádoba z rohoviny alebo z dreva; môže byť aj zo skla, vtedy býva v koženom puzdre

poľovnícka disciplína - uvedomelé dodržiavanie predpísaných a vžitých pravidiel pri výkone práva poľovníctva

poľovnícka etika - korektný vzťah poľovníka k poľovníctvu, zveri prírode, poľovným psom a k spolupoľovníkom

poľovnícka horúčka = poľovnícka triaška - nadmerné vzrušenie poľovníka pri streľbe na zver

poľovnícka latina - žartovné a veľmi často vymyslené rozprávanie o poľovníckych zážitkoch

poľovnícka reč - reč, ktorú používajú poľovníci medzi sebou

poľovnícka sedačka - palica, ktorú po rozložení možno použiť aj na sedenie

poľovnícka sezóna - v rámci poľovného zákona každoročne sa opakujúce obdobie poľovačiek na jednotlivé druhy zveri

poľovnícka signálka - jednoduchá, trochu ohnutá trúbka bez náustka na trúbenie poľovníckych signálov a povelov

poľovnícka stráž - ustanovený a schválený orgán na ochranu poľovného revíru

poľovnícka tradícia - súhrn poľovníckych zvykov, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie

poľovnícka trojnožka - druh poľovníckej sedačky

poľovnícka výstroj - predmety potrebné na vykonávanie práva poľovníctva (okrem zbraní a streliva)

poľovnícka výzbroj - poľovné zbrane, strelivo a ostatné pomôcky, ktorými sa poľovník zmocňuje zveri

poľovnícka záštita - kryté prízemné poľovnícke strelecké stanovište

poľovnícke fanfáry - zvukové signály trúbené pri slávnostných príležitostiach na lesniciach alebo lesných rohoch

poľovnícke hospodárenie - cieľavedomá poľovnícka činnosť zameraná na chov, ochranu, lov a hospodárne zužitkovanie ulovenej zveri

poľovnícke obyčaje = poľovnícke tradície - súhrn zvykov, ktoré sa v poľovníctve tradujú z pokolenia na pokolenie

poľovnícke signály - návestia a povely dávané pri spoločných poľovačkách

poľovnícke výstavy - prehliadky trofejí, poľovníckej výzbroje, výstroja a ostatných predmetov súvisiacich s poľovníctvom

poľovnícky hosť - držiteľ (majiteľ) poľovného lístka, ktorý poľuje na pozvanieužívateľa poľovného revíru

poľovnícky chodník - upravený chodník umožňujúci poľovníkovi pochôdzku za zverou

poľovnícky krst, správne pasovanie za poľovníka

poľovnícky rok - rok začínajúci sa 1. apríla a končiaci 31. marca

poľovnícky sprievodca - odborník sprevádzajúci poľovného hosťa na love zveri

poľovnícky strážca - člen poľovníckej stráže

poľovnícky súd - poľovnícka obyčaj, podľa ktorej na poslednom pohone žartovným spôsobom súdia účastníkov poľovačky za bezvýznamné priestupky počas poľovačky

poľovnícky zvyk - zásada ustálená tradíciou, podľa ktorej sa poľovníci správajú pri výkone práva poľovníctva a pri poľovníckych podujatiach

Poľovníctvu zdar! - pozdrav poľovníkov mimo poľovačiek; odpoveď je Zdar!

poľovný hospodár - kvalifikovaná osoba podliehajúca schváleniu príslušného orgánu štátnej správy a zodpovedná za spravovanie poľovného revíru

poľovný lístok - doklad vydaný orgánom štátnej správy oprávňujúci jeho vlastníka na výkon práva poľovníctva

poľovný pes - pes plemena používaného pri výkone práva poľovníctva

poľovný revír - súvislé pozemky uznané orgánom štátnej správy poľovníctva, na ktorých možno vykonávať výkon práva poľovníctva

poplatkový odstrel - povolený odstrel zveri s vopred určenými podmienkami a dohovoreným poplatkom

poraniť zver = postreliť zver - zasiahnuť zver výstrelom tak, že ešte ďaleko odbehne

poradca chovu - osoba vedúca evidenciu chovných psov a sučiek v kluboch, odporúčajúca párenie súk s vhodnými chovnými psami a sledujúca zápisy o narodení šteniat do plemennej knihy

posed - poľovné zariadenie so sediskom s dobrým rozhľadom na pozorovanie a lov zveri; môže byť vysoký alebo nízky, prenosný alebo stabilný, otvorený alebo krytý

posledný hryz - vetvička, ktorá sa dáva ulovenejraticovej zveri do papule

posledný pohon, nesprávne posledný kruh - spoločenské posedenie účastníkov poľovačky po jej skončení

posledný zob - vetvička, ktorá sa dáva ulovenej vzácnej pernatej zveri do zobáka

posliedka - najpoužívanješí spôsob individuálneho poľovania najmä na raticovú zver; poľovník - pes, prípadne postupuje proti vetru, aby sa dostal k zveri čo najbližšie

postriežka, nesprávne čakaná - individuálny spôsob poľovania čakaním na zemi alebo posede

posudzovanie

 • hodnotenie trofejí podľa chovnosti jedinca
 • hodnotenie poľovných psvo na výstavách a skúškach
 • hodnotenie zveri pred jej ulovením

 

povaha psa - charakter povahových vlastností psa

povelová technika - spôsob, akým sa dávajú psovi rozkazy pri výcviku a vedení (zvukové, optické, dotykové, teletaktové)

povolenie na poľovačku, nesprávne lovenka, povolenka na poľovačku - písomné povolenie užívateľa revíru, ktoré musí mať poľovník pri sebe počas poľovania (v neprítomnosti poľovného hospodára)

prasenie - rodenie diviačat

prasná diviačica - oplodnená diviačica

práva zvierat - zásady etiky zaobchádzania so zvieratami

pravidelné parožie - parožie, ktorého obe strany sú rovnaké tvarovo i morfometricky

právo poľovníctva - súhrn práv a povinností zver cieľavedome chovať a chrániť, loviť ju, ulovenú alebo inak usmrtenú zver si privlastňovať, zbierať zhodené parožie a vajcia pernatej zveri

predátor, pozri dravec

predná vetva - vetva v prednej časti srnčieho parožka

predpokladaný stav zveri - odhadovaný jarný stav zveri po uskutočnenom odlove a prirodzenej zimnej mortalite

predfarbovanie zveri - pĺznutie srstnatej zveri spojené so zmenou farby

premnoženie - mimoriadne zvýšenie početnosti (hustoty) niektorých druhov živočíchov (škodcov)

prestarnutá populácia - početne klesajúca alebo stagnujúca populácia s nedostatočným prírastkom mladej zveri

prestarnutá zver - zver, ktorá pre vysoký vek už nie je súca na chov

preukaz pôvodu psa, nesprávne rodokmeň - verejná listina o pôvode psa udávajúca jeho charakteristické znaky a predkov

prikrádať sa, nesprávne plížiť sa

 • (o šelmách) opatrne a skryte sa približovať k vyhliadnutej koristi
 • (o poľovníkovi) skryte a opatrne sa približovať ku zveri

 

prikrmovať - dávať zveri krmivo v čase núdze

prírastok zveri - zvýšenie kmeňového stavu zveri o mláďatá

pririeknuť úlovok - podľa poľovníckych zásad rozhodnúť, ktorému poľovníkovi patrí úlovok alebo trofej, ak na tú istú zver strieľalo viac poľovníkov

pytliactvo - protispoločenská činnosť, ktorou sa neoprávnene zasahuje do práva poľovníctva

pytliak - osoba, ktorá sa dopúšťa pytliactva