Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Poľovnícke názvoslovie R - Z

Poľovnícke výrazy sú prebraté z knihy Slovenské poľovnícke názvoslovie od autorov Jozefa Herza, Juraja Cibereja a kolektívu.

R

ratica - rohovinový obal okolo posledných prstových článkov končatí raticovej zveri

raticová zver - spoločné pomenovanie zveri z rádu párnokopytníkov

rebríkový posed - jednoduchý vyský posed so sedačkou na rebríku, ktorý je opretý o strom; môže byť stabilný alebo prenosný

rozpätie parožia, nesprávne rozloha parožia - najväčšia vnútorná vzdialenosť medzi kmeňmi

rozpätie rohov, nesprávne rozloha rohov - najväčšia vodorovná vzdialenosť medzi vonkajšími hranami tuľajok

rozpojiť zámku - rozrezať chrupkovité spojenie lonovej kosti pri vyvrhovaní zveri

rožky - rohy kamzíkov

rúbanisko = rubáň - časť lesa, na ktorej bol porast zrúbaný

ručadlo, nesprávne revnica, rujnica - nástroj na napodobenie hlasu rujného jeleňa

ručanie, nesprávne trúbenie - hlasový prejav jeleňa v ruji alebo jeho napodobňovanie

ruja

 • sexuálna aktivita zveri v čase párenia spojená so špecifickými hlasovými a pohybovými prejavmi
 • čas párenia zveri

 

rujovisko - miesto ruje

rujová škvrna - tmavá škvrna na bruchu rujného jeleňa

rujový pach - typický prenikavý zápach rujného jeleňa

S

samotár - starší samčí jedinec, ktorý okrem času párenia žije samotársky

sčitovanie zveri - zisťovanie početného stavu zveri podľa druhu, pohlavia a veku

selektívny odstrel = vyraďovací odstrel - odstrel zveri nesúcej alebo nepotrebnej ma chov

skočné ručanie - krátke opakované prerývané zvuky jeleňa, ktoré vydáva pri naháňaní rujnej jelenice alebo odháňaní soka

skoliť, správne zastreliť

slučkár = okár - pytliak, ktorý chytá zver do slučiek (ôk)z drôtu alebo iného materiálu

slučkárstvo = okárstvo - zakázaný spôsob chytania zveri do lsučiek

smerový zámok - vetvička, ktorou sa označuje smer unikania zveri z nástrelu

smrteľný zásah - zásah, po ktorom zver na mieste alebo v malej vzdialenosti padne a zhasne

soľná zmiešanina - soľ zmiešaná v určitom pomere s hlinou

soľník - zariadenie na podávanie soli alebo lízanky zveri

spiatočník - samec parohatej zveri, ktorému starnutím ubúda parožná hmota

srieň - belavé konce kamzičej, jazvečej a diviačej srsti

stála zver - zver, ktorá sa trvale zdržuje v revíri

stanovište zveri - miesto, kde sa zver pravidelne zdržuje

stiahnuť zver

 • odrať kožu z ulovenej zveri
 • dopraviť úlovok na určité miesto
 • prilákať zver prikrmovaním na určité miesto

 

stopa

 • odtlačok chodidiel
 • znak o pohybealebo pobyte zveri

 

stopárstvo - náuka o stopách zveri

stopová dráha

 • rad stôp v smere pohybu zveri
 • svetelná alebo dymová dráha strely, ktorá sa používa pri výcviku v streľbe najmä na pohyblivé ciele

 

strhnúť zver - zmocniť sa zveri a usmrtiť ju (o šelmách)

studená stopa = chladná stopa - stopa zveri stará aspoň 3-4 hodiny

sv. Hubert - biskup a patrón lovcov, ochranca psov

Š

šabliar - jeleň zo šablovite zakončeným parožím

škodlivá zver, nesprávne škodná zver - tradičné (neekologické) pomenovanie zveri, ktorá sa neloví pre divinu

škodník - starší jeleň alebo srnec s ostro zakončeným kmeňom v hornej časti nerozvetvenými

škody - straty spôsobené škodou na lesných porastoch, poľnohospodárskych kultúrach, zvieratách a včelstvách

škrabnutie - zásah zveri iba na povrchu tela

T

terčový list - papierový terč so zámerným bodom

tesáky - očné zuby šeliem

tritonka - mušľa na vábenie jeleňov

trofej - upravený úlovok alebo časť tela poľovnej zveri (parohy, rohy, kly a pod.); je spomienkou na úspech v poľovaní

trofejová zver - spoločné pomenovanie druhov zveri poskytujúcich trofeje, zvyčajne parohy, rohy, lebky

túlavá mačka - mačka potulujúca sa v revíri za účelom získania potravy

túlavý pes - pes potulujúci sa bez dozoru v revíri zväčša za účelom získania potravy

U

úlovok - zver ulovená poľovníkom podľa platných zásad

únosný stav zveri - početný stav zveri. ktorý je v súlade s úživnosťou jej životného prostredia a podstatnejšie nenarúša záujmy poľného a lesného hospodárstva

upadať v paroží, nesprávne ísť spať - vytvárať čoraz menšie a menej akostné parožie

úprava trofejí - proces ošetrenia a úpravy trofeje zveri pred jej umiestnením v poľovníckom interiéri

určovanie veku zveri - posúdenie veku zveri v prírode pri jej selektívnom love alebo určenie veku ulovenej zveri pri posudzovaní správnosti vykonávaného odstrelu

utajená gravidita - vlastnosť niektorých druhov srstnatej zveri; embryonálny vývoj oplodneného vajíčka sa začína až po určitom čase (latenté štádium), napr. srna, kuna, medvedica

úžitková zver - staršie pomenovanie zveri poskytujúcej divinu

užívateľ poľovného revíru - subjekt, ktorý vykonáva práva poľovníctva

úživnosť revíru - schopnosť revíru uživiť určitý stav zveri na danej ploche

V

vábec = vábnička - nástroj na vábenie zveri imitáciou určitých zvukových prejavov

vábenie - napodobňovanie hlasu zveri

vábiť zver

 • privolávať zver napodobňovaním jej hlasu jej koristi
 • lákať zver pomocou atrapy alebo potravou

 

vábnik - zajatý živočích na prilákanie zveri pri jej chytaní alebo odstrele

vakcína - ochranná látka, ktorá po vpravení do orgaznizmu (vakcinácia, očkovanie) vyvoláva stav špecifickej odolnosti proti infekciám

válanisko - miesto v poľnohospodárskej kultúre poválané raticovou zverou

veľká zver, nesprávne vysoká zver - spoločné pomenovanie všetkých druhov srstnatej aj pernatej zveri, ktoré sa lovia spravidla guľovými strelami

vidliak - jeleň alebo srnec s vidlicovite rozkvetveným kmeňom

vidlica - rozdvojený vrchol jelenieho parohu

vlčí pazúr - zakrpatený prvý prst na predných a zadných končatinách psa (atavistický znak)

vlčia jama - jama na chytanie vlkov

vlčia vetva, nesprávne vlčník - vetva vyrastajúca niekedy na kmeni jelenieho parohu medzi strednou vetvou a korunou

vodenie mláďat - rodičovská starostlivosť o mláďatá až do ich osamostatnenia

vodiaca samica - samica zveri, ktorá vodí mláďatá

vrčanie - hlasové prejavy psovitých šeliem a jazveca pri podráždení

vrešťadlo - vábnička imitujúca nariekavý hlas zveri na prilákanie predátora

vrešťanie

 • zvukový prejav zajaca alebo králika, keď im hrozí nebezpečenstvo
 • napodobňovanie hlasu ohrozeného zajaca alebo králika, ktorým poľovník vábi líšku

 

vrh

 • porodenie mláďat (o niektorých cicavcoch)
 • súčasne narodené mláďatá

 

vyfarbiť - nadobudnúť typické sfarbenie dospelej zveri (zvyčajne pred párením)

vyháčkovať - vytiahnuť háčikom črevá z ulovenej pernatej zveri

vyhradený poľovný revír - revír, v ktorom ústredný orgán štátnej správy vyhradí právo poľovníctva z dôvodov všeobecného záujmu, pričom jeho správou poverí niektorú štátnu organizáciu

výkrok, pozri dĺžka kroku

vymočiť, nesprávne vytlačiť - vytlačiť moč z odstreleného zajaca a králika

vypočúvať zver - zisťovať zver podľa zvukových prejavov

výrad

 • slávnostný ceremoniál pri skončení poľovačky na výradisku
 • všetka zver ulovená na poľovačke

v

ýradisko, nesprávne výradište - miesto, kde sa po spoločnej poľovačke zoradí všetka ulovená zver na slávnostný výrad

vysoký posed - posed na strome alebo vhodnom podstavci vyvýšený nad zemou, niekedy so strechou alebo aj celkom uzavretý; môže byť kazateľnicový alebo rebríkový

vysoký zásah - zásah na hornú časť hrude pod chrbticou

vystavovať zver - (o stavačovi) znehybnieť v charakteristickom postoji po zvetrení zver

vytĺkanie

 • odstraňovanie lyka z vyvinutého parožia jeho otĺkaním (odieraním) o dreviny
 • poškodzovanie kôry a lyka drevín parožím

 

vyviesť mláďatá - odchovať mláďatá až do ich osamostatnenia

vyzreté parožie - plne vyfarbené parožie zakrátko po vytlčení

Z

zablúdený výstrel - výstrel, pri ktorom sa zásah odchyľuje aspoň o dvojnásobok polomeru zoskupenosti od stredného zásahu

zadná vetva - vetva v zadnej časti srnčieho parožia

zadržať zver, pozri zastaviť zver

zaistiť - zabezpečiť zbraň proti nežiadúcemu výstrelu

zakmenenie - osadenie plochy lesného porastu stromami

zalícenie - priloženie zbrane k lícu a jej pripravenie na zamierenie a na výstrel

zálomok

 • vetička. ktorou sa označuje nástrel alebo smer úniku zveri z neho, stopa, strelecké stanovište
 • vetvička, ktorou sa odzobuje klobúk poľovníka po ulovení trofejovej zveri alebo ktorú dostáva poľovník pri iných príležitostiach

 

zásah - zasiahnutie terča alebo zveri strelou

zásah na duto - zásah na časť hrude, kde nie sú dôležité orgány

zásah na komoru - zásah na hruď, kde sú umiestnené pľúca a srdce

zásah na koso - šikmý zásah

zásah na mäkko - zásah na brušnú dutinu

zásah na ostro - zásahspredu na prsia zveri

zásobník - odnímateľná súčiastka zbrane, v ktorej sú uložené náboje do opakovacích alebo samočinných zbraní

zazverenie - početny´stav zveri v revíri

Zdar! - odpoveď na poľovnícky pozdrav "Lovu zdar!"

zdochlinisko - miesto, na ktorom býva uložené vnadidlo, zvyčajne zdochlina

zhadzovanie parožia - každoročné prirodzené oddeľovanie parožia od pučníc

zhasnúť - zhynúť po zásahu

zhody - zhodené parohy

zimné políčko - políčko pre zver, ktoré jej poskytuje potravuv nevegetačnom období

zimovisko - miesto, kde zver zimuje

znakovanie zveri, nesprávne značenie - reakcia zveri na zásah

zoradenie zveri, nesprávne výlož - uloženie ulovenej zveri podľa ustálených pravidiel do vyrovnaných radov

zoradisko zveri - miesto, kde sa ulovená zver z každého pohonu zhromaždí a zoradí na evidovanie

zoraďovač zveri - poľovník, ktorý má na starosti zoraďovanie zveri

zostarnutá zver - zver, ktorá pre pokročilý vek už nie je vhodná na ďalší chov

zostať v ohni - (o zveri) padnúť a zhasnúť na mieste hneď po zásahu

zranenie diviny - chemické procesy odohrávajúce sa v mäse post mortem, ktoré ho pri správnom ošetrení a uskaldnení robia vhodnejším na konzumáciu

zrkadlo, nesprávne obritok - belavá srsť okolo ritného otvoru prežúvavej zveri

zver, nesprávne zverina

 • spoločné pomenovanie divožijúcich stavovcov, ktoré sú predmetom poľovníctva
 • druhy cicavcov a vtákov zahrnutých v zákone o poľovníctve medzi srstnatú alebo pernatú zver

 

zvetriť, nesprávne navetriť - zachytiť pach

zvláštne spôsoby poľovania - pojem zahrňuje brlohárenie, fretkovanie, výrovanie a iné

zvody psov - prehliadky, na ktorých sa posudzujú alebo vyberajú psy na chov