Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Rozdelenie revíru do poľovníckych obvodov

Rozdelenie jednotlivých obvodov je nasledovné:
Obvod A – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území Beňadikovce a Šarišský Štiavnik
Obvod B – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území Radoma a Okrúhle
Obvod C – pozostáva z poľovne upotrebiteľných pozemkov katastrálnych území Štefurov v katastrálnom území Okrúhle, časť Šapinec a časť Kamennej.....
Grafické vyznačenia jednotlivých obvodov tvorí Prílohu č.2 domáceho poriadku PZ Kamenná Soboš. Podľa veľkosti jednotlivých poľovníckych obvodov sú členovia PZ zaradení do jednotlivých pracovných skupín. Pracovné skupiny riadi skúsený vedúci a zodpovedný poľovník, schválený čl. schôdzou, ktorý zodpovedá za budovanie a údržbu príslušných poľovníckych zariadení. Členovia a kandidáti zaradení do jednotlivých skupín schválených na čl. schôdzi sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho. Vedúci pracovných skupín sú zodpovední za stav poľovníckych zariadení vo svojom obvode, ako aj za účinnú ochranu zveri pred nedostatkom potravy v čase núdze. Krmivo potrebné na prikrmovanie zveri bude zabezpečené spôsobom, ktorý určí výbor PZ. So zakúpeným krmivom bude disponovať poľovný hospodár, ktorý o jeho rozdeľovaní a spotrebe bude viesť písomný prehľad. Vedúci pracovnej skupiny je povinný včas oboznámiť jednotlivých členov o činnosti v PZ a pridelených úloh pre skupinu. Kontrolu prikrmovacích zariadení a solísk vykonávajú celoročne poľovnícky hospodár, členovia výboru a členovia poľovníckej stráže a vedúci jednotlivých obvodov ktorí o ich stave informujú poľovníckeho hospodára. Miesto pre prikrmovacie zariadenie, pre výstavbu posedov a iných poľovníckych zariadení schvaľuje výbor PZ. Prednostné právo poľovať na úžitkovú i škodnú zver na jednotlivých obvodoch majú tí poľovníci ktorý majú úsek pridelený a svedomito sa oň starajú. V inom obvode možno poľovať taktiež po dohode s poľovným hospodárom a po oznámení vedúcemu daného obvodu. Poľovný hospodár má právo člena alebo hosťa PZ posadiť na hociktorý posed alebo vypísať povolenku do každej lokality uznaného poľovného revíru „Ochrana“.