Mapa - Vlcie Udolie
Poľovnícke združenie
PZ Vlčie údolie
Soboš 30
090 42 Okrúhle
IČO: 42 339 430

Strelectvo v rámci poľovníckeho názvoslovia

Poľovnícke výrazy sú prebraté z knihy Slovenské poľovnícke názvoslovie od autorov Jozefa Herza, Juraja Cibereja a kolektívu.

bajkalka - slangové pomenovanie brokovnice ruskej výroby

balistická krivka - dráha strely

balistická streľba - streľba, ktorej cieľom je zistenie balistických hodnôt

balistické kyvadlo - druh balistického meradla

balistické meradlo - zariadenie na meranie balistických hodnôt strelnej zbrane

batériová zbraň, nesprávne holubárka - brokovnica na športovú streľbu na batérii

bezdymový prach - strelivina koloidného typu

bezokrajová nábojnica - nábojnica bez okraja s drážkou pre vyťahovač

bicí mechanizmus - zariadenie udierajúce na zápalku nábojnice

biogiválna strela - strela vpredu aoblená alebo polguľaovitá a vzadu zakončená zrezaným kužeľom

bod doletu - priesečník dráhy strely s vodorovnou rovinou ústia hlavne

bod nárazu = bod dopadu - priesečník dráhy strely s prekážkou alebo s terénom

bod zásahu - priesečník dráhy strely s povrchom cieľa

brok - drobná olovená strela guľovitého tvaru; používa sa jednotlivo do vdzuchovky alebo hromadne v brokovom náboji

broková náplň - náplň brokov v brokovom náboji

broková kozlica - puška s dvomi brokovými hlavňami nad sebou

brokový náboj - brokovnicvoý náboj s hromadnou brokovou náplňoualebo náboj s jednotnou strelou

brokový trojak - zbraň s tromi brokovnými hlavňami

brokový zhluk - priestorové rozmiestnenie brokov na terči

brovning - druh samonabíjacej strelnej zbrane (pištoľ i puška)

bubienkový revolver - krátka strelná zbraň s otáčavým zásobníkom na náboje

C

cieľnik, nesprávne hledí - zadné mieridlo na guľovej a kombinovanej zbrani

cieľny - osoba, ktorá pri pretekoch obsluhuje terče a ukazuje na nich zásahy

citlivá spúšť - spúšť, ktorá uvedie bicí mechanizmus do činnosti silou od 0,35 do 5 N

cvičný náboj - náboj bez strely s prachovou náplňou určený na cvičné účely

D

dlhá zbraň - strelná zbraň s dlhou hlavňou , ktorá je ovládaná obomi rukami

dobrý výstrel

  • bezchybný výstrel z pušky s dobrým zásahom
  • možnosť výstrelu na zver z miesta, odkiaľ je na ňu dobrý výhľad

 

dobrý zásah terča - zasiahnutie poľovníckeho terča v kruhu číslo 10 až 6; pri terčovom kotúči ide o dobrý zásah vtedy, keď sa rozletí na viac kusov alebo sa celkom rozpráši

dobrý zásah zveri - smrteľné zasiahnutie zveri strelou do jej dôležitých životných orgánov

dolet strely = dostrel, nesprávne donosnosť pušky - vzdialenosť od ústia zbrane do bodu doletu strely

dostrelenie, nesprávne rana z milosti - usmrtenie poranenej zveri výstrelom, ktorý spôsobí jej rýchlu smrť

dráha strely - krivka, ktorú opisuje strela pri pohybe v priestor

drážka hlavne, nesprávne ryha hlavne - prehĺbená plocha vývrtu guľovej hlavne rôzneho tvaru postupujúca špirálovite sústredene s vývrtom; spôsobuje otáčavý pohyb strely

držanie zbrane - oprávnenie prechovávať a mať u seba zbraň v objektoch alebo miestach určených v zbrojnom preukaze

dvojak - guľovnica s dvomi hlavňami vedľa seba

dvojakový trojak - puška s dvomi guľovými hlavňami vedľa seba a s brokovou hlavňou pod nimi alebo nad nimi

dvojka - brokovnica s dvomi hlavňami vedľa seba

dvojstrel

  • streľba na 2 letiace terče vypustené súčasne
  • slang. dupľovanie

 

dvojvýstrel - neúmyslený výstrel naraz z oboch hlavní

F

flóbertka - puška na náboje s okrajovým zápalom a spravidla hladkým vývrtom hlavne (kaliber 4, 6, 7 a 9 mm)

francúzska pažba - pažba s náznakom pištoľovej rukoväti a s lícnicou

G

guľobrokovnica, nesprávne bixka, biksa - puška s guľovou a brokovou hlavňou vedľa seba

guľová hlaveň - hrubostenná hlaveň so špirálovito drážkovaným vývrtom na streľbu guľovými nábojmi

guľovnica - poľovnícka puška s drážkovanou hlavňou na streľbu guľovým nábojom

guľovnička - puška do max. kalibru 5,6 mm na náboje so stredovým zápalom a s nábojnicou kratšou ako 40 mm

guľový náboj - náboj používaný na streľbu zo zbraní s drážkovanou hlavňou

H

hornet - označenie guľovnice kal. 5,6 českého pôvodu

hrubé broky, nesprávne posty - broky s priemerom väčším ako 5 mm

hruboplášťová strela, nesprávne silnoplášťová strela - strela, ktorej olovené jadro je obalené hrubším kovovým plášťom

J

jazýček spúšte - súčasť spúšťového zariadenia zbraní alebo pascí

jednotná pažba, nesprávne nedelná pažba - pažba vyrobená z jedného kusa materiálu

jednotná strela do brokovnice - rôzny systém strely, ktorá sa laboruje do brokových nábojníc

jednovýstrelová zbraň - jednohlavňová zbraň, do ktorej sa náboj nabíja priamo do nábojovej komory (bez zásobníka)

K

kaliber, nesprávne ráža - hodnota, ktorou sa určuje veľkosť vývrtu hlavne; pri guľových ubraniach je to hodnota udávajúca približne buď priemer vývrtu hlavne alebo strely v mm, alebo v anglických palcoch; pri brokových zbraniach do kalibru 32 hodnota udávajúca počet gulí rovnakého priemeru, odliatych z jednej anglickej libry olova, ktoré presne vypĺňajú vývrt hlavne